Tôi muốn viết

Tôi đã từng thử viết blog rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Lần này có thể tôi cũng sẽ thất bại. Nhưng đã có những động lực đặc biệt để tôi lại viết – nhất là tôi quyết định chọn bắt đầu viết bằng tiếng Việt.

Mục tiêu của trang này rất đơn giản: Tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã và đang học, đọc liên quan trước hết đến lịch sử Việt Nam. Tôi chào đón mọi nhận xét, phản biện, và câu hỏi từ bất kỳ ai. Dựa vào hiểu biết và kỹ năng của tôi tại thời điểm này, tôi muốn lưu ý rằng trang này không trao đổi và không ủng hộ bất kỳ hành động nào có tính lợi dụng lịch sử cho các mục đích chính trị.

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s