Thế giới song ngữ thời nhà Trần

Hôm nay mình được hỏi về việc ngày xưa nếu ở “Việt Nam” người ta dùng chữ Hán chữ Nôm để viết thì sẽ dùng tiếng gì để nói. Sau đó, mình nhớ ra một chuyện có liên quan trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT). Chuyện này được chép vào quốc sử là vì … Continue reading Thế giới song ngữ thời nhà Trần

Nam đế trong “Nam Quốc Sơn Hà” không phải là vua nước Việt Nam

Bài thơ này có lẽ người Việt Nam nào cũng biết.[1] Thế nhưng, bài thơ truyền lại từ cả nghìn năm trước có rất nhiều ý đáng nghĩ: “Nam đế” là chỉ “vua nước Nam”? “thiên thư” là “sách trời”? “nghịch lỗ” có phải là “nghịch tặc” không? ai là “các ngươi” (nhữ đẳng), là … Continue reading Nam đế trong “Nam Quốc Sơn Hà” không phải là vua nước Việt Nam

Tóm lại, “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là sách gì?

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một loại sách sử ghi chép các sự kiện theo lối biên niên, tức lần lượt theo từng năm, mục đích là để chứng tỏ sự nối truyền liên tục của các chính thể cai trị trên vùng đất mà ngày nay chủ yếu thuộc khu vực miền … Continue reading Tóm lại, “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là sách gì?