Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng

(496 words) Đã có nhiều giả thuyết liên quan đến nguồn gốc của vua Hùng, và chuyện này quan trọng vì nó được coi là liên quan đến nguồn gốc của người Việt Nam. Ý thức rằng đây là chuyện hệ trọng, tôi chủ tâm cho rằng cần có nhiều suy nghĩ cho chín hơn.[1] …

Continue reading Đọc mấy chi tiết bé trong sự tích vua Hùng