Lịch sử nước Việt NÊN bắt đầu từ đâu?

(495 words) Tôi cố gắng viết in chữ “nên” trong tiêu đề vì muốn làm rõ hơn một ý về chuyện điểm khởi đầu của một lịch sử. Mặc dù đoạn văn của Ngô Thì Sĩ có nhiều từ ngữ khó hiểu, chúng ta vẫn có thể biết được ý chính của nó; ở đó, …

Continue reading Lịch sử nước Việt NÊN bắt đầu từ đâu?

Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18

(497 words) Như đã bàn, việc tìm ra ghi chép trong sách vở cổ xem ai làm vua đầu tiên ở nước Việt là luận điểm chính mà Ngô Sĩ Liên dùng để tranh biện vì sao theo ông lịch sử nước Việt nên bắt đầu từ năm Nhâm Tuất với sự kiện Kinh Dương …

Continue reading Lịch sử Việt Nam khởi thuỷ từ đâu? – phiên bản thế kỷ 18