Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

(498 words) Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà có gợi ý rằng tôi có thể viết các ghi chú theo từng thời kỳ lịch sử được không. Gợi ý này quan trọng vì nó chạm vào một trong những vấn đề của “historiography” hay “phương pháp nghiên cứu lịch sử.” Trên blog500, tôi đã nói về …

Continue reading Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

Tại sao lịch sử là THAY ĐỔI?

(499 chữ) Trước hết, tôi xin phép nôm na một chút: “Lịch sử” là một từ Hán Việt trong đó chữ “lịch” có nghĩa là “thời gian đã trôi qua.” Trong tiếng Việt ngày nay, chữ “lịch” này còn tồn tại trong những từ như “lý lịch” (nghĩa đen là quá trình phát triển một …

Continue reading Tại sao lịch sử là THAY ĐỔI?