Một cách làm “nghiên cứu” trở nên “khoa học hơn”?

(499 words) Một trong những thứ làm người nghiên cứu ngày nay cảm thấy họ trở nên “khoa học hơn” là việc tạo chú thích.[1] Vậy tại sao chú thích làm cho bài viết có vẻ “khoa học” hơn? Trong tư duy hiện đại, “khoa học” gắn liền với niềm tin rằng một thứ chỉ …

Continue reading Một cách làm “nghiên cứu” trở nên “khoa học hơn”?