Hôm nay nói chuyện “Nam Quốc Sơn Hà”

(500 words) Bài thơ này ai cũng biết[1] nhưng tôi thường băn khoăn: 1- “Nam đế” là chỉ “vua nước Nam”? 2-“thiên thư” là “sách trời”? 3-“nghịch lỗ” có phải là “nghịch tặc” không? 4-ai là “các ngươi” (nhữ đẳng), là quân “xâm lược”? 5-nếu “thủ bại” (chuốc lấy thất bại) là một cụm động …

Continue reading Hôm nay nói chuyện “Nam Quốc Sơn Hà”