Nam đế trong “Nam Quốc Sơn Hà” không phải là vua nước Việt Nam

Bài thơ này có lẽ người Việt Nam nào cũng biết.[1] Thế nhưng, bài thơ truyền lại từ cả nghìn năm trước có rất nhiều ý đáng nghĩ: “Nam đế” là chỉ “vua nước Nam”? “thiên thư” là “sách trời”? “nghịch lỗ” có phải là “nghịch tặc” không? ai là “các ngươi” (nhữ đẳng), là … Continue reading Nam đế trong “Nam Quốc Sơn Hà” không phải là vua nước Việt Nam