Tóm lại, “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là sách gì?

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một loại sách sử ghi chép các sự kiện theo lối biên niên, tức lần lượt theo từng năm, mục đích là để chứng tỏ sự nối truyền liên tục của các chính thể cai trị trên vùng đất mà ngày nay chủ yếu thuộc khu vực miền … Continue reading Tóm lại, “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” là sách gì?