Về một ông quan triều Nguyễn không biết tên nước là “Việt Nam”

Mọi người có lẽ đều đã biết tên gọi “Việt Nam” được chính thức hoá là từ thời vua Gia Long (ở ngôi 1802-1821).[1] Đại lược, chuyện nói rằng vua Gia Long vốn muốn đặt quốc hiệu là “Nam Việt,” nhưng khi mang sang đề đạt với nhà Thanh thì Thanh triều không chấp thuận. … Continue reading Về một ông quan triều Nguyễn không biết tên nước là “Việt Nam”