Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?

(498 words) Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà có gợi ý rằng tôi có thể viết các ghi chú theo từng thời kỳ lịch sử được không. Gợi ý này quan trọng vì nó chạm vào một trong những vấn đề của “historiography” hay “phương pháp nghiên cứu lịch sử.” Trên blog500, tôi đã nói về …

Continue reading Phân kỳ lịch sử Việt Nam như thế nào?