Tên sách “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” có nghĩa là gì?

(479 words + 2 footnotes) Rất nhiều tên sách từng được viết bằng chữ Hán ở Việt Nam trước thế kỷ 20 thường không được dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt. Lý do có lẽ vì mọi người nghĩ ai biết tiếng Việt đều dễ dàng hiểu được những tên sách này. Là một …

Continue reading Tên sách “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” có nghĩa là gì?

Advertisements