Học Lịch sử chán?

(491 chữ- an English version is included) Như một số bạn đã biết, ý tưởng ban đầu của tôi là một lớp Seminar theo lối Sau Đại học. Sau đó, từ nhiều gợi ý khác nhau, tôi quyết định xây dựng một lớp học Lịch sử Việt Nam online ở cấp độ sơ đẳng. Vì …

Continue reading Học Lịch sử chán?

Advertisements